RODO

Klauzula informacyjna Future Think sp. z o.o. dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przekazujemy następujące informacje.
Dane administratora danych osobowychAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Future Think Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 85/21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000575380; REGON: 362491658; NIP: 5223038284, e-mail: biuro@futurethink.pl; telefon: +48 22 270 12 61
Dane inspektora ochrony danychNie dotyczy
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawnaPrzetwarzamy dane osobowe:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO w zakresie w jakim wyraził Pan/Pani na to zgodę przy dokonywaniu zakupu usługi lub produktu, dokonywaniu rezerwacji miejsca na usługę, podczas prowadzenia korespondencji w sprawie warunków usługi lub uzyskania innych informacji (dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działania potwierdzające),przy wysłaniu zapytania poprzez formularz kontaktowy oraz przy zapisie na Newsletter,

2) na podstawie art. 6 ust.1 lit. „b” RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, a w tym umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym w celu spełniania obowiązku podatkowego, jeżeli otrzymujemy od Pani/Pana płatności,

4) na podstawie art. 6 ust.1 lit. „f” RODO tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub osób trzecich, w tym w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń.

Kategorie przetwarzanych danych osobowychPrzetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, data i miejsce urodzenia, miejsce zatrudnienia.
Informacje o odbiorcach danych osobowychDane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji umowy lub obsługi zgłoszenia, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, instytucjom akredytującym i certyfikującym (PeopleCert, APMG, AXELOS), naszym pracownikom, księgowym i prawnikom, firmom IT, firmie hostingowej.
Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecimDane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, zgodnie z zasadami obowiązującymi i zatwierdzonymi w ramach programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności).
Okres przechowywania danych osobowychDane będą przechowywane:

1) w celach opartych na zgodzie do czasu wycofania zgody,

2) w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,

3) w celach opartych na przepisach prawa, przez czas wskazany w przepisach.

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub osób trzecichW prawnie usprawiedliwionym interesie administratora lub osób trzecich leży:

1) zabezpieczenie informacji i dowodów, na wypadek potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

2) możliwość nawiązania kontaktu i wymiany informacji oraz danych w związku z zawarciem i realizacją umów.

Informacja o prawach osoby, której dane dotycząOsoba, której dane dotyczą ma prawo:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

3) usunięcia swoich danych – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

5) przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o prawie wniesienia sprzeciwuW przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu; w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Informacja o prawie cofnięcia zgodyZgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o prawie skargiW przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób naruszający prawo, osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Źródło pochodzenia danychDane pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej (tj. osoby zgłaszającej na szkolenie osobę, której dane dotyczą) działającej w interesie osoby, której dane dotyczą (uczestnika szkolenia). Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na zgodzie, w pozostałym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, świadczenia usług, dostawy towarów i wykonania zlecenia.
Informacja o profilowaniuNie wykorzystujemy danych osobowych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (nie profilujemy).