Regulamin

Regulamin korzystania z platformy i sklepu e-learningowego
Future Think

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

 1. Usługodawca – właściciel i administrator platformy e-learningowej i sklepu internetowego, zwany dalej Usługodawcą. Właścicielem jest Future Think Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000575380, REGON 362491658, NIP 5223038284.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Uczestnik szkolenia – Usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie Usługi szkolenia lub Usługi e-learning, lub osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę szkolenia lub Usługi e-learning.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
 5. Usługa szkolenia e-learningowego – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
 6. Usługa szkolenia stacjonarnego – usługa szkolenia stacjonarnego prowadzona w fizycznej lokalizacji przez prowadzącego.
 7. Serwis – serwis internetowego umieszczony pod adresemfuturethink.pl., umożliwiający zakup usług szkoleń e-learnigowych, podręczników, dokonanie zgłoszenia na szkolenie stacjonarne oraz korzystanie z zakupionych usług szkoleń e-learnigowych.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę, w postaci szkoleń za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem futurethink.pl zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń.
 2. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie rejestracji lub zgłoszenia oraz dokonanie dowolnego zakupu usług lub produktu z oferty Usługodawcy jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
 4. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.
 5. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

§ 3 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z usług szkoleń e-learningowych niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, głośników/słuchawek oraz przeglądarki internetowej w najnowszej wersji.
 2. Usługodawca zaleca jako optymalną przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla Firefox, lub MS Edge, a na urządzeniach mobilnych Google Chrome.
 3. Do korzystania z usługi e-learningowej konsultingu wymagany jest program Skype w najnowszej wersji oraz mikrofon do prowadzenia rozmów przez internet
 4. Jeżeli Usługobiorca nie spełnił wymogów technicznych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi lub jej części, wynikający z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej  konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
 5. Usługodawca dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
 6. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Usługobiorcy będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.

§ 4 Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy usługi elektroniczne, w szczególności możliwość zakupu i uczestnictwa w szkoleniach e-learning (szkolenia on-line).
 2. Korzystanie z Usług szkoleń e-learningowych wymaga zarejestrowania w Serwisie.
 3. Oferta świadczenia usług szkoleń e-learnigowych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług szkoleń e-learnigowych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usług elektronicznych.
 4. Usługodawca świadczy usługi szkoleń stacjonarnych, w szczególności możliwość zgłoszenia i dokonania rejestracji na szkolenie stacjonarne.
 5. Korzystanie z Usług szkoleń stacjonarnych nie wymaga zarejestrowania w Serwisie

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail i telefon Usługobiorcy, tytuł kursu lub lekcji, której reklamacja dotyczy, opis przedmiotu reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres reklamacje@futurethink.pl lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy podany w zakładce Kontakt Serwisu, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia Usługodawca niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej do jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu przez Usługobiorcę lub Uczestnika szkolenia, za wyjątkiem kiedy szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, który nie rozpoczął korzystania z usługi szkolenia e-learningowego, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Rozpoczynając korzystanie z usługi szkolenia e-learningowego przed upływem 14 dniowego terminu Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, podany w zakładce Kontakt Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej biuro@futurethink.pl.
 4. W razie odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie Usługi szkolenia e-learningowego, po dokonaniu płatności, Usługodawca zwraca Usługobiorcy całą opłatę.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi szkolenia e-learningowego, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia e-learningowego oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji szkolenia e-learningowego.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika szkolenia z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika szkolenia w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 3. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia, korzystających z Usług szkolenia e-learningowego, w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
 4. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: nazwisko i imiona Uczestnika szkolenia, numer NIP, adres zamieszkania lub pobytu, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 5. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Uczestnika szkolenia, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika szkolenia z usługi szkolenia e-learningowego (dane eksploatacyjno-techniczne):
  1. oznaczenia identyfikujące Uczestnika szkolenia nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik szkolenia,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi szkolenia e-learningowego,
 7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników szkolenia. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Uczestnicy szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników szkolenia innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe i współorganizatorom szkoleń.